Algemene Voorwaarden


Als u vragen of opmerkingen heeft over onze Servicevoorwaarden zoals hieronder uiteengezet, neem dan gerust contact met ons op.

Introductie
Welkom op www.beatsbykeum.com. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Beats by Keum. Door onze website te bezoeken en de informatie, hulpbronnen, diensten, producten en hulpmiddelen die wij aanbieden te gebruiken, begrijpt u en stemt u ermee in de volgende voorwaarden zoals vermeld in dit beleid (hierna te noemen "Gebruikersovereenkomst") te aanvaarden en na te leven, samen met de voorwaarden zoals vermeld in ons Privacybeleid (raadpleeg het gedeelte Privacybeleid hieronder voor meer informatie).

Deze overeenkomst is van kracht vanaf 10 november 2021.

Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruikersovereenkomst van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om deze Gebruikersovereenkomst regelmatig door te nemen om vertrouwd te raken met eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van deze site na dergelijke wijzigingen houdt erkenning in van en instemming met de gewijzigde bepalingen en voorwaarden.

Terugbetalingsbeleid
Wij staan achter onze producten en uw tevredenheid daarover is belangrijk voor ons. Echter, omdat onze producten digitale goederen zijn die via Internet download of mail worden geleverd, bieden wij over het algemeen geen terugbetalingen aan nadat de audiobestanden en de licentieovereenkomst (pdf) zijn gedownload en digitaal door beide partijen ondertekend met een tijdstempel. Voor grafische vormgeving heeft u recht op 1 revisie tijdens het ontwerpproces. Betaling gebeurt achteraf en ook hiervoor bieden wij over het algemeen geen terugbetalingen aan.

Product Download
Zodra uw transactie is verwerkt, wordt u onmiddellijk doorgestuurd naar uw downloadpagina. Bovendien wordt automatisch een ontvangstbewijs met een downloadlink verzonden naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven.

Als u de downloadinstructies niet per e-mail hebt ontvangen, controleer dan uw 'Junk' of 'Spam' map - het kan daar terecht zijn gekomen.

De meeste mensen ontvangen onze e-mail binnen een paar minuten. Als u binnen 20 minuten na uw aankoop nog geen bericht met een download-link hebt ontvangen, neem dan contact met ons op via beatsbykeum@hotmail.com. Wij zullen de situatie zo snel mogelijk rechtzetten.

Verantwoord gebruik en gedrag
Door onze website te bezoeken en toegang te verkrijgen tot de informatie, hulpbronnen, diensten, producten en hulpmiddelen die wij u direct of indirect ter beschikking stellen (hierna te noemen "Hulpmiddelen"), stemt u ermee in deze Hulpmiddelen alleen te gebruiken voor de beoogde doeleinden zoals toegestaan door (a) de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst, en (b) toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde online praktijken of richtlijnen.

Waarbij, u begrijpt dat:

a. Om toegang te krijgen tot onze Hulpmiddelen, u gevraagd kan worden om bepaalde informatie over uzelf te verstrekken (zoals identificatie, contactgegevens, etc.) als onderdeel van het registratieproces, of als onderdeel van uw vermogen om de Hulpmiddelen te gebruiken. U gaat ermee akkoord dat alle informatie die u verstrekt altijd accuraat, correct en up-to-date is.

b. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van alle inloggegevens die zijn gekoppeld aan een account die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Hulpmiddelen. Dienovereenkomstig bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account(s).

c. Toegang (of pogingen tot toegang) tot onze Hulpmiddelen op een andere manier dan via de middelen die wij verstrekken, is strikt verboden. U stemt er specifiek mee in geen toegang te verkrijgen (of pogen te verkrijgen) tot onze Hulpmiddelen via geautomatiseerde, onethische of onconventionele middelen.

d. Het is ten strengste verboden om activiteiten uit te voeren die onze Hulpmiddelen verstoren of interfereren met onze Hulpmiddelen, inclusief de servers en/of netwerken waarop onze Hulpmiddelen zich bevinden of waarmee onze Hulpmiddelen zijn verbonden.

e. Pogingen om onze Hulpbronnen te verkopen, verhandelen of door te verkopen zijn strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Pogingen om onze hulpmiddelen te gebruiken in een ander nummer dan dat waarvoor de diensten werden verleend en de hulpmiddelen werden gecreëerd, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

f. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele gevolgen, verliezen of schade die wij direct of indirect oplopen of lijden als gevolg van ongeoorloofde activiteiten door u, zoals hierboven uitgelegd, en kunt strafrechtelijk of civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

g. Wij kunnen verschillende open communicatiemiddelen op onze website aanbieden, zoals blogcommentaren, blogberichten, publieke chat, forums, message boards, nieuwsgroepen, productbeoordelingen en reviews, verschillende social mediadiensten, enz. U begrijpt dat wij over het algemeen de inhoud die door gebruikers van deze verschillende communicatiemiddelen wordt geplaatst niet vooraf screenen of controleren, wat betekent dat als u ervoor kiest om deze middelen te gebruiken om welk type inhoud dan ook op onze website te plaatsen, het uw persoonlijke verantwoordelijkheid is om deze middelen op een verantwoordelijke en ethische manier te gebruiken. Door informatie te plaatsen of anderszins gebruik te maken van de genoemde open communicatiemiddelen, stemt u ermee in dat u geen inhoud zult uploaden, plaatsen, delen of anderszins verspreiden die:

i. Illegaal, bedreigend, lasterlijk, beledigend, kwellend, vernederend, intimiderend, frauduleus, bedrieglijk, invasief, racistisch is, of enige vorm van suggestief, ongepast of expliciet taalgebruik bevat;

ii. inbreuk maakt op een handelsmerk, octrooi, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van een partij;

iii. Bevat elke vorm van ongeoorloofde of ongevraagde reclame;

iiii. Zich voordoet als een persoon of entiteit, inclusief een Beats by Keum werknemer of vertegenwoordiger.

Wij hebben het recht om naar eigen goeddunken inhoud te verwijderen waarvan wij menen dat deze niet voldoet aan deze Gebruikersovereenkomst, samen met inhoud waarvan wij menen dat deze anderszins beledigend, schadelijk, verwerpelijk, onnauwkeurig is of inbreuk maakt op de auteursrechten of handelsmerken van een derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of mislukking in het verwijderen van dergelijke inhoud. Indien u inhoud plaatst die wij verkiezen te verwijderen, stemt u hierbij in met een dergelijke verwijdering, en stemt u ermee in af te zien van elke vordering tegen ons.

h. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige inhoud die door u of door andere derde gebruikers van onze website wordt geplaatst. Echter, alle content geplaatst door u met behulp van een open communicatie-instrument op onze website, op voorwaarde dat het niet in strijd is met of inbreuk maakt op enige derde partij auteursrechten of handelsmerken, wordt het eigendom van www.beatsbykeum.com, en als zodanig geeft ons een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royalty-vrije, exclusieve licentie om te reproduceren, wijzigen, aanpassen, vertalen, publiceren, openbaar weer te geven en / of te distribueren als wij dat nodig achten. Dit verwijst alleen naar en is van toepassing op inhoud die geplaatst is via open communicatiemiddelen zoals beschreven, en verwijst niet naar informatie die verstrekt is als onderdeel van het registratieproces, noodzakelijk om onze Hulpmiddelen te gebruiken. Alle informatie die wordt verstrekt als onderdeel van ons registratieproces valt onder ons privacybeleid.

i. U gaat ermee akkoord www.beatsbykeum.com en haar moedermaatschappij Beats by Keum, en hun directeuren, functionarissen, managers, werknemers, donateurs, agenten en licentiegevers, te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, als gevolg van een schending van deze gebruikersovereenkomst of het niet nakomen van verplichtingen met betrekking tot uw account door u of een andere persoon die uw account gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging over te nemen van elke claim waarvoor wij recht hebben op schadeloosstelling onder deze Gebruikersovereenkomst. In een dergelijk geval zult u ons de medewerking verlenen die redelijkerwijs door ons wordt gevraagd.

j. Door interesse te tonen in onze diensten en contact met ons op te nemen via ons contactformulier op de website https://www.beatsbykeum.com/contact, of door uw e-mailadres in te dienen voor onze nieuwsbrief, stemt de klant ermee in periodieke e-mails te ontvangen van www.beatsbykeum.com, waarin onze diensten, speciale aanbiedingen en blogberichten worden gepromoot. De klant zal een optie hebben om zich af te melden van onze nieuwsbrief duidelijk weergegeven in de body van elke nieuwsbrief verzonden door www.beatsbykeum.com.

Privacy
Uw privacy is erg belangrijk voor ons, daarom hebben we een apart Privacybeleid opgesteld om in detail uit te leggen hoe we uw privégegevens verzamelen, beheren, verwerken, beveiligen en opslaan. Ons privacybeleid is opgenomen onder het toepassingsgebied van deze gebruikersovereenkomst. Om ons privacybeleid in zijn geheel te lezen, klik hier.

Intellectueel Eigendom
Beats by Keum en haar licentiegevers zijn exclusief eigenaar van Beats by Keum, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. U erkent dat Beats by Keum beschermd is door auteursrecht, handelsmerk, en andere wetten van Nederland en andere landen. U stemt ermee in om geen auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken of andere eigendomsrechten of kennisgevingen opgenomen in of vergezeld van Beats by Keum te verwijderen, wijzigen of onleesbaar te maken. Beats by Keum verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het bekijken, kopiëren en weergeven van Beats by Keum content, uitsluitend in verband met uw toegestane gebruik van Beats by Keum.

Beperking van garanties
Door onze website te gebruiken, begrijpt u en stemt u ermee in dat alle Hulpmiddelen die wij verstrekken onderhevig zijn aan de garantie van professionele kwaliteit en professionele uitvoering. Het betekent echter ook dat wij niet verklaren of garanderen aan u dat:

i) de informatie verkregen door het gebruik van onze Hulpmiddelen accuraat of betrouwbaar zal zijn, en Bovendien begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat:

ii) alle inhoud die u downloadt of anderszins verkrijgt door het gebruik van onze Bronnen, geschiedt naar eigen goeddunken en op eigen risico, en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computer of andere apparaten voor eventueel verlies van gegevens die het gevolg kunnen zijn van het downloaden van dergelijke inhoud.

iii) geen informatie of advies, expliciet, impliciet, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van www.beatsbykeum.com of door middel van enige Hulpmiddelen die wij verstrekken, zal enige garantie, waarborg of voorwaarden van welke aard dan ook scheppen, behalve voor die welke uitdrukkelijk uiteengezet zijn in deze Gebruikersovereenkomst en het Garantiebeleid.

Beperking van Aansprakelijkheid
In samenhang met de beperking van garanties zoals hierboven uitgelegd, begrijpt u uitdrukkelijk en stemt u ermee in dat elke vordering tegen ons beperkt zal zijn tot het bedrag dat u betaald hebt, indien van toepassing, voor het gebruik van producten en/of diensten. Beats by Keum is niet aansprakelijk voor enig direct, indirect, incidenteel, gevolg- of exemplarisch verlies of schade die door u geleden kan worden als gevolg van het gebruik van onze Hulpmiddelen, of als gevolg van wijzigingen, verlies of corruptie van gegevens, annulering, verlies van toegang, of uitvaltijd, voor zover de toepasselijke wetten op beperking van aansprakelijkheid van toepassing zijn.

Auteursrechten/Trademarks
Alle inhoud en materialen beschikbaar op www.beatsbykeum.com, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, grafische voorstellingen, muziek, tracks, instrumentalen, websitenaam, code, beelden en logo's zijn het intellectuele eigendom van Beats by Keum en worden beschermd door het toepasselijke auteursrecht en handelsmerkrecht. Elk ongepast gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of verzending van inhoud op deze site is strikt verboden, tenzij specifiek toegestaan door Beats by Keum.

Beëindiging van het gebruik
U gaat ermee akkoord dat wij, naar eigen goeddunken, uw toegang tot alle of een deel van onze website en middelen kunnen opschorten of beëindigen, met of zonder kennisgeving en om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schending van deze gebruikersovereenkomst. Elk vermoeden van illegale, frauduleuze of beledigende activiteiten kan reden zijn voor beëindiging van uw relatie en kan worden doorverwezen naar de juiste rechtshandhavingsinstanties. Bij opschorting of beëindiging zal uw recht om gebruik te maken van de middelen die wij aanbieden onmiddellijk eindigen, en wij behouden ons het recht voor om alle informatie die u bij ons in het bestand hebt staan te verwijderen of te wissen, inclusief account- of inloggegevens.

Toepasselijk recht
Deze website wordt beheerd door Beats by Keum. Hij is toegankelijk in de meeste landen over de hele wereld. Door onze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat de statuten en wetten van onze staat, zonder rekening te houden met het conflictenrecht en de Conventie van de Verenigde Naties over de Internationale Verkoop van Goederen, van toepassing zullen zijn op alle zaken met betrekking tot het gebruik van deze website en de aankoop van producten of diensten via deze site. Bovendien zal elke actie om deze Gebruikersovereenkomst af te dwingen worden voorgelegd aan de federale of staatsrechtbanken. U stemt hierbij in met de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken en doet afstand van alle bezwaren met betrekking tot de jurisdictie, de locatie of het forum dat voor deze rechtbanken ongeschikt is.

Garantie
TENZIJ ANDERS VERMELD, ZIET WWW.BEATSBYKEUM.COM. UITDRUKKELIJK AF VAN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK. UITDRUKKELIJKE GARANTIES ZIJN GEDEKT IN EEN AFZONDERLIJK DOCUMENT GARANTIEBELEID.

Contactinformatie
Als u vragen of opmerkingen heeft over onze Servicevoorwaarden zoals hierboven beschreven, kunt u contact met ons opnemen via: Beats by Keum

GEREGISTREERD IN NEDERLAND. KVK-NR. 82714843 - BEDRIJFS/BTW-NR. NL003719353B14
gdpr-image
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door deze website te gebruiken stemt u in met ons Privacybeleid.
Read more