Wettelijke aansprakelijkheid

Op deze pagina kan de gebruiker alle informatie vinden met betrekking tot de wettelijke voorwaarden die de relaties bepalen tussen de gebruikers en ons als verantwoordelijke voor deze website. Als gebruiker is het belangrijk dat u deze voorwaarden kent alvorens verder te navigeren.

Gegevens van de verantwoordelijke

– Identiteit van de verantwoordelijke: Roy Janssen

– Bedrijfsnaam: Beats by Keum

– Bedrijfsnummer / BTW: NL003719353B14

– Adres: Lobith, Nederland

– E-mail: beatsbykeum@hotmail.com

Beats by Keum, verantwoordelijk voor deze website neemt de verplichting op zich om de informatie van haar gebruikers en klanten met volledige garanties te verwerken en te voldoen aan nationale en Europese eisen die het verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens van haar gebruikers reguleren.

Deze website is daarom strikt in overeenstemming met de Organieke Wet 15/1999, van 13 december, Bescherming van Persoonsgegevens (LOPD), en Koninklijk Besluit 1720/2007, van 21 december, bekend als de Verordening van ontwikkeling van de LOPD. Het voldoet ook aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (RGPD), evenals aan de wet 34/2002, van 11 juli, van diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE of LSSI).

Algemene gebruiksvoorwaarden

De huidige Algemene Voorwaarden regelen het gebruik (met inbegrip van de loutere toegang) van de webpagina’s, leden van de website Beats by Keum, met inbegrip van de inhoud en de diensten die er ter beschikking worden gesteld. Elke persoon die toegang heeft tot de website, https://www.beatsbykeum.com/ (“gebruiker”) aanvaardt zich te onderwerpen aan de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op elk moment van het portaal https://www.beatsbykeum.com/

Persoonlijke informatie die we verzamelen en hoe we dat doen

Lees Privacybeleid

Verbintenissen en verplichtingen van gebruikers

De gebruiker is ervan op de hoogte, en aanvaardt, dat de toegang tot deze website op geen enkele wijze het begin van een zakelijke relatie met Beats by Keum impliceert. Zo verbindt de gebruiker zich ertoe de website, de diensten en de inhoud ervan te gebruiken zonder in strijd te zijn met de geldende wetgeving, de goede trouw en de openbare orde.

Het is verboden de website te gebruiken voor onwettige of schadelijke doeleinden, of die, op welke manier dan ook, schade kunnen berokkenen of de normale werking van de website kunnen verhinderen. Met betrekking tot de inhoud van deze website is het volgende verboden:

– De reproductie, distributie of wijziging, geheel of gedeeltelijk, tenzij met toestemming van de rechtmatige eigenaren;

– Elke inbreuk op de rechten van de provider of de rechtmatige eigenaars;

– Het gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden.

Bij het gebruik van de website https://www.beatsbykeum.com/ verbindt de gebruiker zich ertoe geen gedragingen te vertonen die het imago, de belangen en de rechten van Beats by Keum of van derden zouden kunnen schaden of die het portaal https://www.beatsbykeum.com/ zouden kunnen beschadigen, onbruikbaar maken of overbelasten of die op enigerlei wijze het normale gebruik van de website in de weg zouden staan.

De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat de veiligheidsmaatregelen van computersystemen op het internet niet volledig betrouwbaar zijn en daarom kan https://www.beatsbykeum.com/ de afwezigheid niet garanderen van malware of andere elementen die wijzigingen kunnen veroorzaken in de computersystemen (software en hardware) van de gebruiker of in zijn elektronische documenten en bestanden die zich daarop bevinden, hoewel wij alle nodige middelen en de gepaste veiligheidsmaatregelen inzetten om de aanwezigheid van deze schadelijke elementen te vermijden.

Veiligheidsmaatregelen

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker aan Beats by Keum worden meegedeeld, kunnen al dan niet in geautomatiseerde gegevensbanken worden opgeslagen, waarvan de eigendom uitsluitend bij Beats by Keum berust, waarbij alle technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen worden genomen die de vertrouwelijkheid, de integriteit en de kwaliteit van de daarin opgenomen informatie waarborgen, overeenkomstig de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming. De communicatie tussen de gebruikers en https://www.beatsbykeum.com/ verloopt via een beveiligd kanaal en de doorgestuurde gegevens worden gecodeerd dankzij https-protocollen. Daarom garanderen wij de beste veiligheidsvoorwaarden zodat de vertrouwelijkheid van de gebruikers gewaarborgd is.

Platform voor conflictoplossing

Wij stellen de gebruikers ook het platform voor geschillenbeslechting ter beschikking dat door de Europese Commissie ter beschikking wordt gesteld en dat beschikbaar is op de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Krachtens de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid van de Wet op de Intellectuele Eigendom, is de reproductie, de verspreiding en de openbare mededeling, met inbegrip van de wijze van terbeschikkingstelling, van alle of een gedeelte van de artikelen uitdrukkelijk verboden. Inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op om het even welke drager en met om het even welk technisch middel, zonder de toelating van Beats by Keum. De gebruiker verbindt zich ertoe de rechten van Intellectuele en Industriële Eigendom van Beats by Keum te respecteren.

De gebruiker weet en aanvaardt dat de volledige website, zonder exhaustief de tekst, software, inhoud (met inbegrip van structuur, selectie, schikking en presentatie ervan) podcast, foto’s, audiovisueel materiaal en grafieken, beschermd is door handelsmerken, rechten van de auteur, en andere legitieme rechten, in overeenstemming met de internationale verdragen waarbij Nederland partij is en andere eigendomsrechten en wetten van Nederland.

In het geval dat een gebruiker of een derde partij van mening is dat er een schending van hun legitieme intellectuele eigendomsrechten heeft plaatsgevonden door de introductie van bepaalde inhoud op de website, dienen zij Beats by Keum van deze omstandigheid op de hoogte te stellen, onder vermelding van:

– Persoonlijke gegevens van de eigenaar van de rechten die naar verluidt worden geschonden, of de vertegenwoordiging aangeven waarmee hij handelt in het geval de claim wordt ingediend door een derde partij anders dan de belanghebbende partij.

– Vermeld de door de intellectuele eigendomsrechten beschermde inhoud en de locatie ervan op het web, de accreditatie van de aangegeven intellectuele eigendomsrechten, en een uitdrukkelijke verklaring waarin de belanghebbende verantwoordelijk is voor de waarheidsgetrouwheid van de in de kennisgeving verstrekte informatie.

Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheid

Beats by Keum geeft geen garantie en is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die veroorzaakt zou kunnen worden door:

– Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van het web, of zijn diensten en inhoud;

– Het bestaan van malware, kwaadaardige programma’s, of schadelijke inhoud;

– Illegale, nalatige, frauduleuze of in strijd met deze Wettelijke Aankondiging;

– Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden geleverd en op de website ter beschikking van de gebruikers worden gesteld.

– De aanbieder is in geen geval aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het onwettig of oneigenlijk gebruik van deze website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

In het algemeen zijn de relaties tussen de gebruikers van haar telematicadiensten, aanwezig op deze website, onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en jurisdictie en de Nederlandse rechtbanken.

Contact

Indien een gebruiker vragen heeft over deze wettelijke voorwaarden of opmerkingen over het portaal https://www.beatsbykeum.com, neem dan contact op met beatsbykeum@hotmail.com

De juridische kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op 16 november 2021.

gdpr-image
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door deze website te gebruiken stemt u in met ons Privacybeleid.
Read more